Atlas úspěšných projektů spolufinancovaných
z Operačního programu Infrastruktura

Projekty pro zlepšení životního prostředí v České republice

Operační program Infrastruktura předává štafetu

Projekty podpořené z EU v letech 2004-2006

Operační program Infrastruktura (OPI) byl v České republice v programovém období 2004-2006 jedním z pěti operačních programů. Čerpáním dotací se řadí mezi nejúspěšnější. Jeho globálními cíli byly ochrana a zlepšování stavu životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury.

Více než 4 miliardy korun pro životní prostředí v letech 2004-2006

Životnímu prostředí byla věnována priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury, na jejíž realizaci se podílel Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP). O podporu mohly žádat obce a jejich svazky, kraje, státní podniky, státní příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, soukromé subjekty či organizační složky státu v těchto oblastech:

Částka, uvolněná z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a určená pro prioritu 3, činila 193 483 171 eur (necelé 4 miliardy Kč). Z 699 podaných žádostí bylo schváleno 221 projektů. Státní fond životního prostředí ČR se na spolufinancování podpořených projektů podílel deseti procenty, na projekty rovněž poskytoval půjčky. Výše podpory schváleným projektům z prostředků fondu dosáhla téměř 542 milionů Kč.

Výzvy k podávání žádostí byly vyhlašovány v letech 2004-2006, roky 2007 a 2008 byly vyhrazeny pro dokončení a dofinancování projektů. Žadatelům již bylo vyplaceno 94 % nákladů schválených projektů.

Nejvyšší podporu získal Středočeský kraj

Nejvíce projektů se realizovalo v oblasti obnovy environmentálních funkcí území, avšak nejnákladnější byly projekty vodohospodářské infrastruktury, do které směřovaly dotace ve výši přes 2,2 miliardy Kč. Rozdělení finančních prostředků ukazuje graf a tabulka.